Teológia

Kárpátalján élő magyarok részére – jelentősen megemelkedő létszámmal – lehetőség nyílt arra, hogy 2016. szeptemberétől a budapesti Baptista Teológiai Akadémia hallgatói lehessenek és magas szintű képzésben részesülve, BA diplomát szerezhessenek.
Ennek támogatására, a budapesti kurzusokon túlmenően, szemeszterenként néhányszor lehetőség nyílik a hallgatóknak arra is, hogy oktatóikkal a Kárpátaljai Magyar Fakultatív Konzultációs Központban is, jelen esetben Zápszonyban találkozzanak.

placeholder
CÍM

Magyarország
1068 Budapest, VI. ker.
Benczúr u. 31.

phone-call
TITKÁRSÁG

+36 (1) 342-7534
+36 (20) 886-0847
e-mail: bta@bta.hu

book
TANULMÁNYI OSZTÁLY

+36 (1) 322-2815
+36 (20) 886-0846
e-mail: tanulmanyi@bta.hu

ESEMÉNYEK és HÍREK

A KÁRPÁTALJAI HALLGATÓK ÉLETÉBŐL

Diplomaátadó ünnep Kárpátalján

2021. május 23-án, pünkösdvasárnap érkezett el az az ünnepélyes pillanat, amikor lehetővé vált, hogy a sikeresen államvizsgát tett kárpátaljai hallgatók hozzájussanak diplomáikhoz. A kárpátaljai magyarok közül a Baptista Teológiai Akadémián…

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA

Teológia alapszak (BA)

Képzési idő: 8 félév
Megszerezhető szakképzettség: Teológus

A szak gyakorlatorientált szemlélete és a felkínált választható tantárgycsomagok felkészítenek a misszió (gyermek- és ifjúsági munka, hitoktatás, gyülekezetépítés, gyülekezetplántálás, lelkigondozás) különböző területeire, megalapozzák a lelkipásztori elhívással rendelkezők teológiai felkészítését előkészítik a teológia interdiszciplináris szemléletű művelését, valamint megteremti a világi szakmák biblikus alapokon történő művelésének feltételeit.
A megszerzett diploma lehetőséget biztosít a tanulmányok mesterképzésben való folytatására.

  • Gyülekezeti lelkipásztor elhívással rendelkezőket a kötelező tanegységeken túl megismerteti a gyülekezeti lelkipásztori szolgálat szépségével, feladataival és céljaival. A teljes program megfelelő teológiai- és segédtudományi alapozást biztosít a lelkipásztori képzés második ciklusára, a mesterképzésre.
  • Missziói képzés különböző tantárgyi moduljai felkészíti a hallgatót a gyülekezeti missziói szolgálat lelkipásztor irányítása melletti végzésére, annak különböző területein (pl. evangélizációs szolgálat, gyermek- és ifjúsági munka, bibliaköri tanítás.)
  • Szociális lelkigondozó képzés hangsúlyozottan törekszik arra, hogy felkészítse a hallgatót a gyülekezet szociális szolgálatának végzésére. Egyúttal felkészít a 15/1998. NM rendelet (vezető, családgondozó, nevelő, utógondozó, tanácsadó) és az 1/2000 SzCsM rendelet (családsegítés, tanácsadó) szerinti munkakörök feladatainak ellátására. A megszerezhető teológus oklevél megfelelő bemenetet biztosít szakirányú továbbképzési szakokhoz (pl.: alkalmazott szociális gerontológia, addiktológiai konzultáns, családkonzulens/családterapeuta, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mediátor, mentálhigiéné, szociális menedzser) mind a mellett, hogy e képzettségek biblikus szemléletű művelésének megalapozását végzi.

Teológiai alapképzési szak
képzési és kimeneti követelményei

1. Az alapképzési szak megnevezése: teológia

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

szakképzettség: teológus
a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: BA in Theology

3. Képzési terület: hittudomány

4. A képzési idő félévekben: 8 félév.

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit.

6. A képzés célja:

A képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik a teológia tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. További cél a valláshagyomány és a társadalmi, illetve kultúrkörnyezeti kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészülés. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

7. Oklevél megszerzésének feltétele:

A tantervben meghatározott vizsgák sikeres letétele, az előírt gyakorlatok teljesítése után eredményesen letett záróvizsga; továbbá egy idegen nyelvből középfokú, C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.