Zápszonyban már 1930. tavaszán megjelentek a baptista misszionárusok. Tóth Ferenc a közeli Barabásról, Borbás Sándor pedig Nagydobosról jött ide hirdetni Isten örömhírét. Nem sok idő múlva, még ugyanabban az évben Zápszonyban megtért és pünkösdkor bemerítkezett Nagy Imre és Orosz Zsigmond Munkácson, majd ezután tovább növekedett a kis közösség azzal, hogy Munkácsról ide nősült a már korábban bemerítkezett Deskó Péter is. Ezután az ő házában gyűltek össze a baptisták és az érdeklődők.

1932-ben megtérésével és bemerítkezéssel a gyülekezethez csatlakozott Nagy Ida és Nagy Erzsébet, Barkaszi Béla akkori körzeti lelkipásztor által.
A cseh időszakban a következő lelkipásztorok látogatták a gyülekezetet: Trohák József (Beregszász), Szabadvari Demeter (Kerepec), Kohut György (Ungvár), Urbán Gyula (Ágcsernyő) és Markó Mihály szlovák nemzetiségű lelkipásztor.

1939. május 2-án Zápszonyból négyen vállalták az Úr Jézus követését és mutatták meg hitüket a keresztségben: Végső György, Szűcs Mária, Pap Erzsébet és Pap Amália. Ekkor Kovács Imre volt a lelkipásztor.

A II. világháború utáni kommunista szovjet rendszer az itteni magyar gyülekezetekre is rányomta a bélyegét. A nehézségek ellenére mégis növekedés volt a zápszonyi gyülekezetben.

1947-ben Nagy Irén és Nagy Béla csatlakozott a zápszonyi baptista keresztyének gyülekezetéhez. A Munkácsi Magyar Baptista Gyülekezetben Stumpf Jenő lelkipásztor merítette be őket.
1949-től Orosz Zsigmond volt a zápszonyi gyülekezetvezető. Trohák József laikus beregszászi lelkipásztor a körülmények miatt havonta csak egyszer tudott kijárni, hogy úrvacsorát osszon a gyülekezetnek.
1950-től Mezőkaszonyból is csatlakozott a gyülekezethez a Végső család, majd Hetyenből Vékony néni. Ezekben az években kezdték az imaházakat sorra bezárni és elkobozni.

1971-ben Munkácson bemerítkezett Nagy István és Nagy Piroska Zápszonyból.

1980-tól a zápszonyi Nagy Béla volt kénytelen átvenni a beregszászi gyülekezet pásztorlását, mivel az addigi lelkipásztor Stumpf Jenő, átköltözött Magyarországra.

A zápszonyi baptista gyülekezet tagjainak a száma a ’80-as évek elején nem érte el az 50 főt, ezért törvénybe ütközött a gyülekezésük. Fel is jelentették őket a faluból, így a hatóság a kis gyülekezetet megszüntette és Beregszászhoz csatolta. Addig sem volt a gyülekezetnek imaháza, hanem az istentiszteleteket házaknál tartották. Így el lehet mondani, hogy majdnem minden zápszonyi utcában több-kevesebb ideig működött baptista “imaház” valamelyik családi háznál.

1980-tól a gyülekezeti alkalmak betiltása miatt a zápszonyiak, vonattal, busszal jártak be a 22 km-re fekvő Beregszászba az istentiszteletekre, amit a református nagytemplomban tartottak. 1982-ben a zápszonyi Nagy Béla testvért választották a Beregszászi gyülekezet prédikátorává.

1990-ben id. Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház alelnöke és Nemes Stepan az ukrán baptisták kárpátaljai vezetője a beregszászi gyülekezet diakónusává avatták Nagy Istvánt, Nagy Béla testvérét. 1995-ben Nagy Béla betegsége miatt nem tudta tovább végezni munkáját így a lelkipásztori feladatokat a Munkácsról kijáró Dankánics János végezte tovább. 1998-ban Nagy István vette át a beregszászi baptista gyülekezet vezetését. 1998-ban, 8 tag merítkezett be Guton így a beregszászi gyülekezet létszáma 42-re emelkedett. Ugyanebben az évben sikerült saját imaházat is vásárolni a Magyarországi Baptista Egyház anyagi segítségével, a beregszászi Muzsai utca 13. szám alatt.

Bemerítés Beregszászon a Vérke pataknál

Bemerítés Beregszászon 1939-ben a Vérke pataknál. Középen Kovács Imre lelkipásztor.

Bemerítés Munkácson a Latorcánál 1971-ben
Bemerítés Munkácson a Latorcánál 1971-ben

Nagy István és felesége Piroska bemerítése 1971-ben, Munkácson a Latorcánál.

1999. december 6-án a zápszonyi baptista gyülekezet újra önálló útra térhetett. Kiváltak a 22 kilométerre levő beregszászi gyülekezetből, ahova az állami intézkedések miatt majdnem 20 éven keresztül voltak kénytelenek bejárni és 10 taggal bejegyezték a gyülekezetet. Vezetőjének Nagy Istvánt választotta a gyülekezet.

Nagy Béla 2000-ben vette fel a kapcsolatot a már az Egyesült Államokban élő Zeke házaspárral (Zeke Jolán valamikor a szomszéd faluból, Kaszonyból járt át a gyülekezetbe), hogy elújságolja nekik az örömhírt: újra van gyülekezet Zápszonyban. Zeke Zoltán és felesége Jolán akkor a Clevlandi Magyar Betánia Gyülekezetben voltak tagok és szerettek volna segíteni, hogy imaháza is legyen a zápszonyi gyülekezetnek.

2001-ben sikerült is megvásárolni az imaházat legfőképp a Zeke család áldozatos hozzájárulásával és a Magyarországi Baptista Egyház közreműködésével. Elindulhatott a felnőttekkel és a gyerekekkel való foglalkozás. Akkor még az imaház területén négy romos épület állt, düledező falakkal, mára már sikerült a nagy részüket kijavítani és használhatóvá tenni. A düledező tehénistállóból kulturált gyerekterem lett az angol Eric Barett és a 4H segítségével. Nyári konyhát, garázst, ami a nyári gyerektáborokon ebédlőként funkcionál, és a körülményekhez képest igényes vizesblokkot is sikerült létrehozni. 2007-ben tovább bővült a zápszonyi baptista gyülekezet infrastruktúrája.

A falubeli gyerekek aktív érdeklődése szükségessé tette, hogy a gyülekezet az imaház telkén egy focipályát és egy kosárlabdapályát alakítson ki. A tervek között szerepel még két háló szoba kialakítása a gyerekeknek, mivel nyaranként gyerektáboroknak ad helyet a zápszonyi gyülekezet. Ezek megvalósulásában nagy szerepe volt Varga Attila baptista misszionáriusnak, aki a szükséges anyagi támogatásokat összeszedte és Nagy István zápszonyi gyülekezetvezetőnek, aki a terveket kivitelezte. Továbbá nem felejthetjük el, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk a Magyarországi Baptista Egyház múltbeli és jelenbeli vezetőinek, akik mindent megmozgattak annak érdekében, hogy Zápszonyban a baptista misszió folytatódjon.

2006-2007-ig Kutyik Tímea magyarországi missziómunkás segített a gyülekezetben a különböző gyerekszolgálatok végzésében.
2007-ben Nagy István testvér a gyülekezet vezetője és felesége Piroska átköltöztek Magyarországra, a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet gondnokai lettek.

ZEKE Jolán és Zoltán

ZEKE Jolán és Zoltán a clevlandi magyar baptisták imaházában

2007-től a Magyarországi Baptista Egyház kirendelésével és a 4H alapítvány támogatásával Nagy-Kasza Dániel és felesége Lona végzi a gyülekezeti szolgálatokat.
2008-ban Simon Dóra vallotta meg hitét a keresztségben.
2009-ben a nagybányai baptista gyülekezet segítségével, a gyülekezet nagy örömére bemerítőmedence épülhetett az imaház udvarán. Medve Mária és ifj. Dávid Éva döntött az Úr Jézus követése mellett, majd bemerítkezett.
A gyülekezet 2010-ben ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját, akkor 12 tagja volt. Vasárnap délutánonként 20-35 ember látogatta az istentiszteletet, akiknek a jelentős része kívülálló volt. Ebben az évbe Orosz Boglárka és Dávid Éva kötelezte el magát Jézus Krisztus mellett, majd a Biblia tanítása szerint bemerítkezett.
Még ebben az évben különféle támogatásokból és egyéni hozzájárulásokból, az udvaron álló külön épületegyüttesből sikerült kialakítani egy lelkipásztorlakást. Ezek a munkálatok 2011. áprilisáig tartottak.

2011-ben újabb három taggal bővült a gyülekezeti közösség. Juhász Róbert és felesége Irénke (Beregszászról) , valamint Tóth Katica vállalta, hogy az Úr Jézust követik.
Még ebben az évben a zápszonyi gyülekezet aktív részvételével Beregszászon elindult a Második Esély Misszió, elsősorban azon testvéreik növekedéséért, akik onnan jártak ki Zápszonyba, másodsorban a beregszászi magyar baptista misszió elősegítésére.

Eric és Rosemary Barrett, valamint Nagy-Kasza Dániel és Lona

Eric és Rosemary Barrett a 4H alapítvány vezetői, valamint Nagy-Kasza Dániel és Lona

2012-ben az imaház tetőszerkezetének lecserélésére volt szükség. Az ehhez szükséges pénzt a magyarországi baptista gyülekezetektől kapta a zápszonyi misszió az MBE-n keresztül. A fizikai munkában az erdélyi testvérek (Szatmárnémetiből és Nagybányáról) voltak jelen. Első lépésként a tető lecserélése szerepelt, majd utána annak a beépítése (szobák kialakítása).
2013-ban a gyülekezet újabb négy taggal bővült. Beregszászról Nyistyák János, Zápszonyból pedig Hegedüs Márta, Orosz Bálint és felesége Tünde döntött Jézus Krisztus követése mellett, majd a bemerítkezésben a neki való engedelmességet vállalta.
Ebben az évben elindult a 4H alapítvány támogatásával egy gyerekeknek szánt keresztyén napközi is, ifj. Dávid Éva gyülekezeti munkatárs segítségével. Év végére sikerült az imaterem teljes felújításáig eljutni Isten kegyelméből. Nagybégányban, két ott lakó testvérnő segítségével elindult egy házi közösség a zápszonyi gyülekezet kezdeményezésével.

Hálásak vagyunk Istennek, aki a történelem Ura, hogy mindent értünk tett és tesz és ha sokszor nehéz és kilátástalan is volt a helyzetünk tudjuk, hogy Ő tartotta a kezében a dolgokat. Azért imádkozunk, hogy mi itt Zápszonyban az ingatlan és infrastruktúra fejlesztésen túl, a lelkek megmentésében is hasonlóan eredményesek lehessünk.

A Zápszonyi magyar baptista közösség imaháza

A zápszonyi magyar baptista közösség imaháza.

BTA kárpátaljai hallgatók

Kárpátaljai hallgatók a Baptista Teológiai Akadémián.